Nekategorizované

Akvizícia

Akademická knižnica kompletne zabezpečuje doplňovanie knižničného fondu. Doplňovanie fondu realizuje kúpou, darmi a recipročnou výmenou. Spracováva požiadavky pracovísk na nákup informačných dokumentov. Eviduje, katalogizuje a sleduje platnosť Slovenských technických noriem (STN). Poskytuje k nim poradenské a konzultačné služby.

kontakt: Beáta Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 0960|423 206

Katalogizácia a evidencia IP

Akademická knižnica katalogizuje a eviduje informačné pramene (monografie, učebnice, kvalifikačné práce, CD-ROM,)  v automatizovanom knižničnom informačnom systéme VIRTUA tvorbou komplexného záznamu podľa medzinárodných noriem a štandardov pre vysokoškolských pracovníkov, študentov.

kontakt: Beáta Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 0960|423 206

Požičovňa

Zamestnanci, ktorí pracujú v priestoroch výpožičiek, zodpovedajú za absenčné vypožičiavanie dokumentov, ich urgencie a rezervácie. Poskytujú poradenské a konzultačné služby pri vyhľadávaní dokumentov v katalógoch knižnice a zodpovedajú za údržbu a ochranu knižničného fondu.

kontakt: Miroslava Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: 0960|423 371

Medziknižničná výpožičná služba (MVS)

MVS sa poskytuje vysokoškolským učiteľom, vedeckým pracovníkom, ostatným zamestnancom AOS, študentom denného štúdia AOS. Prostredníctvom MVS sa čitateľovi sprostredkuje vypožičanie dokumentu, ktorý sa nenachádza vo fonde AK, z inej knižnice SR, pripadne medzinárodnou MVS. MVS je možné objednať v požičovni akademickej knižnice u Eriky Baráthovej.Knižnica poskytuje MVS z vlastného fondu iným knižniciam. Táto služba je bezplatná. Prostredníctvom MVS môže knižnica tiež poskytnúť fotokópiu článkov z časopisov, prípadne časti monografií. Fotokópie môžu byť dodávané aj elektronicky.

kontakt: Miroslava Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: 0960|423 371

Oddelenie beletrie

V oddelení beletrie knižničný fond tvorí beletria a populárno-náučná literatúra. Čitateľ má v oddelení beletrie voľný prístup ku knižničnému fondu.

kontakt: Miroslava Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 0960|423 371

Študovňa, Menná a vecná katalogizácia noriem

Študovňa slúži na prezenčné štúdium časopisov a iných dokumentov z dôvodu ich nenahraditeľnej straty, poškodenia alebo z prevádzkových dôvodov (diplomové a dizertačné práce, bibliografické dokumenty, informačné pramene na CD-ROM, dokumenty z príručného skladu študovne, firemná literatúra a pod.). Čitatelia môžu v študovni využívať výpočtovú techniku.

kontakt: Soňa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 0960|423372

Rešeršné služby

Akademická knižnica poskytuje rešeršné služby zamestnancom a študentom denného štúdia AOS. Študentom poskytuje AK rešeršné služby formou poradenstva pri vyhľadávaní informácií v databázach AK a elektronických informačných zdrojoch. Rozsah a termín rešeršných služieb určuje AK podľa svojich prevádzkových možností.

kontakt: Soňa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 0960|423372

Sprístupňovanie E-zdrojov

Akademická knižnica poskytuje svojim používateľom konzultačné služby k e-zdrojom formou poradenstva a prístup do databázových kolekcií v rámci AOS.

kontakt: Mgr. Miloš Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 0960|423375

Internetové služby

Akademická knižnica poskytuje svojim používateľom prístup na Internet, formou využitia PC v študovni, alebo pripojením sa na wi-fi prístupový bod.

kontakt: Mgr. Miloš Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 0960|423375

Evidencia publikačnej činnosti, Bibliografická registrácia publikačnej činnosti, CREPČ, Menná a vecná katalogizácia záverečných a kvalifikačných prác

Akademická knižnica registruje a vykazuje publikačnú činnosť vysokoškolským učiteľom, vedeckým pracovníkom zaradeným na pracovisko v rámci pracovnej zmluvy na ustanovený týždenný pracovný čas, študentom v dennej forme doktorandského štúdia Akadémie ozbrojených síl a pre potreby habilitačného konania a konania na vymenúvanie za profesora uchádzačom o vedecko-pedagogický titul z externého prostredia (z iného štátu), ktorí nie sú s vysokou školou v pracovno-právnom vzťahu. Zasiela údaje za AOS do CREPČ (Centrálny register evidencie publikačnej činnosti). Eviduje a katalogizuje záverečné a kvalifikačné práce.

kontakt: Erika Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 0960|423380

 

Hlavným poslaním akademickej knižnice je knižnično informačné zabezpečnie činností v oblasti vzdelávania, vedy a techniky. V rámci svojho zamerania:

 

  • je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom Akadémie ozbrojených síl
  • uchováva a bibliograficky registruje kvalifikačné práce
  • je pracoviskom bibliografickej registrácie publikačnej činnosti učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorantov
  • poskytuje knižnično-informačné služby najmä učiteľom, vedeckým pracovníkom, doktorantom a študentom
  • poskytuje knižnično-informačné služby verejnosti za podmienok určených rektorom Akadémie ozbrojených síl
  • zúčastňuje sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňnovaní súborných katalógov knižníc.

Informácie: Mgr. Miloš Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. tel.: 0960|423375

ProQuest RefWorks

Ak si chcete vytvoriť vlastnú databázu literatúry pre svoju prácu, odporúčame založiť si zdarma osobný účet v službe ProQuest RefWorks.

Postup registrácie je nasledovný:

1. Začnite na https://akaos.summon.serialssolutions.com/.
2. Úplne vpravo hore rozbaľte Menu a kliknite na odkaz RefWorks Log In.
3. Na ďalšej stránke kliknite na tlačidlo No Account? Sign Up here.
4. Ďalej vyplňte Váš e-mail s doménou @aos.sk.
5. Na nasledujúcej stránke zadajte heslo, ktoré chcete používať.
6. Potom je odoslaná správa do Vašej e-mailovej schránky, kde je treba celý proces potvrdiť a tým je vytvorený účet.
7. Služba RefWorks je potom kedykoľvek dostupná na https://refworks.proquest.com, kde je na prihlásenie zadajte Váš e-mail a zvolené heslo.

Vyhľadávacie nástroje

Vyhľadávacie nástroje

SUMMON® - (ProQuest) *** VSTUP

summonlogoJednoduchým spôsobom (jedno "googlovské" pole) umožňuje vyhľadávanie vo všetkých licencovaných elektronických informačných zdrojoch, prístupných pre Akadémiu ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v sieti intranet. Súčasne vyhľadáva aj v najdôležitejších a najkomplexnejších open access repozitároch a voľne dostupných zdrojoch na internete.

Podrobný popis o službe SUMMON®.

Zoznam databáz a e-zdrojov, ktoré obsahuje Summon Discovery Tool nájdete na tejto adrese.


SCIENTIA.SK - (NISPEZ) *** VSTUP

scientia 155Vyhľadávací portál pre vedu a výskum scientia.sk je jedným z výstupov národného projektu NISPEZ (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom). Hlavným cieľom portálu je umožniť používateľom z jedného rozhrania súbežne vyhľadávať informácie v rôznorodých elektronických informačných zdrojoch (EIZ), ktoré sú orientované na oblasť vedy a výskumu. Portfólio EIZ tvoria tak licencované, ako aj voľne prístupné zdroje. Zároveň sa rieši aj problematika efektívneho prístupu používateľov do plnotextových dokumentov, ktoré sú oprávnení využívať.

FAQ (časté otázky) nájdete tu.


Licencované databázy

Licencované databázy

sú prístupné len v rámci Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika!

SpringerLink (NISPEZ) *** VSTUP / manuál (.pdf, 2,1 MB)

SpringerMultiodborová databáza časopisov, kníh a referenčných prác z oblastí chémie, počítačovej vedy, ekonómie, inžinierstva, životného prostredia, vedy o živej prírode, práva, matematiky, fyziky, astronómie, medicíny, spoločenských vied atď. Pre podrobný popis databázy SpringerLink kliknite na tento odkaz.


Springer Nature (NISPEZ) *** VSTUP

SpringerSpringer Nature je najväčším vydavateľom akademických kníh a najvplyvnejších svetových časopisov a priekopníkom v oblasti otvoreného výskumu. Prostredníctvom svojho portfólia časopisov umožňujú výskumníkom, študentom, učiteľom a odborníkom prístup k technologickým, vedeckým, medicínskym, spoločenským a humanitným vedám. Portfólio časopisov Springer obsahuje viac ako 2500 anglických a viac ako 150 nemeckých časopisov.


GALE Cengage - Infotrac *** VSTUP

gale logo

 

Databáza Infotrac poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov..

 

Open access (Otvorená veda)

Voľne prístupné databázy

Versita Open Access Journals *** VSTUP

Poskytuje prístup k viac ako 200 vedeckým časopisom hostovaných na platforme Open Access spoločnosti Versita.


ProQuest Open Access *** VSTUP

Vyše 900 miliónov dokumentov - 3,5 milióna úplných textov open access zdrojov.


Open Access CVTI SR *** VSTUP

Portál Centra vedecko-technických informácií venovaný problematike Open Access (OA)  a Open Science (OS).


Sprievodca svetom vedeckého publikovania *** VSTUP

Učebný text pre kurz Publikačný poradca.


DOAB - directory of open access books *** VSTUP

Open access databáza kníh.


DOAJ - directory of open access journals *** VSTUP

Open access databáza časopisov.


Kopernio *** STIAHNUTIE Mozilla / STIAHNUTIE Chrome

Kopernio je bezplatné rozšírenie, ktoré si nainštalujete do webového prehliadača (Mozilla, Chrome). Tento nástroj vám pomôže vyhľadať najlepší voľne dostupný odborný dokument vo formáte pdf. Kopernio prehľadáva:

- Predplatené plnotextové databázy (len v prípade, že vaša inštitúcia, alebo knižnica ma zaplatený prístup)
- Open access zdroje
- Repozitáre
- Databázy (JSTOR)
- Pre-print servery (Arxiv)
- Google Scholar

Po nainštalovaní rozšírenia je potrebné zvoliť či bude Kopernio vyhľadávať aj v licencovaných databázach, alebo len vo voľne dostupných zdrojoch. V poslednom kroku sa vyžaduje registrácia používateľa.


Livre *** VSTUP

Portál voľne dostupných plnotextových časopisov z oblasti biológie, medicíny, poľnohospodárstva, strojárstva, spoločenských a humanitných vied.


EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) *** VSTUP

Eviduje k dnešnému dňu viac ako 32 000 titulov voľne dostupných online časopisov, ktoré sprístupňujú viac ako 50% článkov online a ktoré sú recenzované, príp. je ich obsah kontrolovaný z hľadiska kvality.


Arianta(Polish scientific and professional electronic journals) *** VSTUP

Verejne dostupná databáza, ktorá zhromažďuje detailné informácie o poľských vedeckých a odborných elektronických časopisoch dostupných na internete. S viac ako 2000 záznamami, ktoré sa denne aktualizujú, predstavuje Arianta najobsiahlejší zdroj informácií o poľských elektronických vedeckých časopisoch.


Baztech (Polish Technical Journal Contents) *** VSTUP

Voľne prístupná bibliografická databáza, ktorá obsahuje citácie z poľských vedeckých časopisov.


ScienceDirect (Elsevier) *** VSTUP

250.000 voľne prístupných článkov zo 638 vedeckých časopisov a publikácií.


Researchgate *** VSTUP

Sociálna sieť pre vedcov, výskumných pracovníkov, študentov na zdieľanie dokumentov, hľadanie nových spolupracovníkov - pýtanie a odpovedanie na odborné otázky


CEEOL *** VSTUP

Digitálna knižnica sprístupňuje časopisy strednej, východnej a juhovýchodnej Európy zamerané na spoločenské vedy v režime Open Access.

Vzdialený prístup

Vzdialený prístup do E-zdrojov

Prístup do EIZ a databáz pre študentov a zamestnancov je len v rámci AOS. Ak chcete pracovať v e-zdrojoch a databázach v domácom prostredí, potrebujete si vybaviť tzv. vzdialený prístup. Postup je nasledovný :

Môžete sa zaregistrovať na diaľku na vzdialený prístup do EIZ v CVTI SR Bratislava. Vyplnenú a podpísanú prihlášku pošlete podľa pokynov z www.cvtisr.sk. Na tejto stránke sú pokyny o uhradení registračného poplatku 3 € . Po zaplatení získate prístup do licencovaných databáz na celý rok.

Pre registrovaných používateľov je databáza EIZ v CVTI SR prístupná prostredníctvom odkazu: http://hanproxy.cvtisr.sk/HAN-AtoZ/atoz.html

Máte aj druhú možnosť, v prípade záujmu o vzdialený prístup získate informácie aj na stránkach http://eiz.snk.sk, http://www.snk.sk alebo pri osobnej návšteve v Oddelení elektronických služieb v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

 

Vedúca akademickej knižnice

Mgr. Mária Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421|960 423 777


Výpožičné, poradenské, konzultačné služby, beletria, MVS

Miroslava Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421|960 423 371


Akvizícia, objednávky IP, spracovanie faktúr, odborná evidencia, menná a vecná katalogizácia knižného fondu, adjustácia

Beáta Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421|960 423 206


Študovňa, súborný katalóg periodík SR, analytický popis článkov seriálov, menná a vecná katalogizácia noriem, rešeršné služby

Soňa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421|960 423 372


Evidencia publikačnej činnosti, Bibliografická registrácia publikačnej činnosti, CREPČ, menná a vecná katalogizácia záverečných a kvalifikačných prác

Erika Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421|960 423 380


Systémový knihovník, správca počítačovej siete, sprístupňovanie elektronických databáz, MTZ

Mgr. Miloš Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421|960 423 375