Základy súčasnej akademickej knižnice boli položené už v roku 1950. Jej história bola úzko spätá s históriou vzniku vojenského školstva v Liptove. Za celé toto obdobie, ktoré úzko súvisí aj so vznikom vysokoškolského štúdia, prešla akademická knižnica mnohými zmenami. Boli to tieto vojenské vzdelávacie zariadenia v Liptovskom Mikuláši a ich postupná profilácia na vojenské vysokoškolské štúdium v Liptove:

  • Letecké technické učilište (1950 - 1960),
  • Technické učilište (1960 - 1973),
  • Vysoká vojenská technická škola (1973 – 1993),
  • Vojenská akadémia (1993 - 2004),
  • Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (september 2004)

Rozkazom prezidenta republiky č. 08 zo dňa 28.6.1972 bola zriadená v Liptovskom Mikuláši Vysoká vojenská technická škola (ďalej len VVTŠ), ktorá po náročných prípravách začala svoju vysokoškolskú výučbu od 1. 9. 1973. V organizačnej štruktúre zriadila technickú knižnicu, ktorá sa v roku 1977 rozdelila na dve knižnice:

  • študijnú vedeckú knižnicu,
  • osvetovú knižnicu.

Rozdelením technickej knižnice sa rozdelil aj knižničný fond.

Dňom 1. 9. 1993, zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 185/1993 Z. z., bola VVTŠ pretransformovaná na Vojenskú akadémiu a v jej organizačnej štruktúre bola zriadená vedecká knižnica. Vznikli nové študijné odbory, ktoré sa tu doposiaľ nevyučovali. Skladba študijného fondu sa svojím zložením prispôsobila novej profilácii školy. V roku 1995 začala s automatizáciou knižničných a informačných služieb. Bol zakúpený knižničný automatizovaný systém "LIBRIS", ktorý bol prispôsobovaný na podmienky vojenskej vysokej školy.

V roku 2002 prebehla ďalšia transformácia ozbrojených síl a vojenského školstva, v rámci ktorého bola v organizačnej štruktúre Vojenskej akadémie - prorektora pre vedeckú činnosť zriadená akademická knižnica.

Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 455/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2004 bola nástupkyňou Vojenskej akadémie zriadená Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (ďalej len AOS) a v jej organizačnej štruktúre prorektora pre vedu a zahraničné vzťahy akademická knižnica.

Skladba knižničného fondu sa svojím zložením prispôsobila novej profilácii - na vysokoškolské štúdium a ďalšie kariérne vzdelávanie profesionálnych vojakov Ozbrojených síl SR.

V roku 2004 - 2005 bola vykonaná rekonštrukcia priestorov akademickej knižnice.

Koncom roka 2005 bola podaná prihláška do konzorcia KIS 3G - spolupráca na projekte automatizácie knižníc SR. Od tejto doby sa začali prípravy na konverziu záznamov (vtedy už prakticky nevyhovujúceho Librisu), do nového knižnično-informačný systému VIRTUA.

Od roku 2006 akademická knižnica sprístupňuje svoj katalóg cez portál Slovenská knižnica a podieľa sa na tvorbe virtuálneho súborného katalógu.

Fond tvorí: 140 363 knižničných jednotiek. (k 31.12.2021)

1. 9. 2013 si súčasná akademická knižnica pripomenula 40-te výročie svojho vzniku, prvej vojenskej vysokoškolskej knižnice.

Hlavným poslaním Akademickej knižnice AOS je knižnično-informačné zabezpečenie činností v oblasti vzdelávania, vedy a techniky pre vedecko-pedagogický zbor AOS, študentov AOS, študentov kurzov, príslušníkov Ozbrojených síl SR.

Nakoľko akademická knižnica patrí do organizačnej štruktúry rezortnej vysokej školy, knižničný fond sprístupňuje i ostatnej verejnosti a zmluvným partnerom AOS len za podmienok, ktoré sú stanovené v Knižničnom a výpožičnom poriadku AOS.

Sídlo akademickej knižnice je v Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline