Akvizícia

Akademická knižnica kompletne zabezpečuje doplňovanie knižničného fondu. Doplňovanie fondu realizuje kúpou, darmi a recipročnou výmenou. Spracováva požiadavky pracovísk na nákup informačných dokumentov. Eviduje, katalogizuje a sleduje platnosť Slovenských technických noriem (STN). Poskytuje k nim poradenské a konzultačné služby.

kontakt: Beáta Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 0960|423 206

Katalogizácia a evidencia IP

Akademická knižnica katalogizuje a eviduje informačné pramene (monografie, učebnice, kvalifikačné práce, CD-ROM,)  v automatizovanom knižničnom informačnom systéme VIRTUA tvorbou komplexného záznamu podľa medzinárodných noriem a štandardov pre vysokoškolských pracovníkov, študentov.

kontakt: Beáta Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 0960|423 206

Požičovňa

Zamestnanci, ktorí pracujú v priestoroch výpožičiek, zodpovedajú za absenčné vypožičiavanie dokumentov, ich urgencie a rezervácie. Poskytujú poradenské a konzultačné služby pri vyhľadávaní dokumentov v katalógoch knižnice a zodpovedajú za údržbu a ochranu knižničného fondu.

kontakt: Miroslava Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: 0960|423 371

Medziknižničná výpožičná služba (MVS)

MVS sa poskytuje vysokoškolským učiteľom, vedeckým pracovníkom, ostatným zamestnancom AOS, študentom denného štúdia AOS. Prostredníctvom MVS sa čitateľovi sprostredkuje vypožičanie dokumentu, ktorý sa nenachádza vo fonde AK, z inej knižnice SR, pripadne medzinárodnou MVS. MVS je možné objednať v požičovni akademickej knižnice u Miroslavy Lopčianskej. Knižnica poskytuje MVS z vlastného fondu iným knižniciam. Táto služba je bezplatná. Prostredníctvom MVS môže knižnica tiež poskytnúť fotokópiu článkov z časopisov, prípadne časti monografií. Fotokópie môžu byť dodávané aj elektronicky.

kontakt: Miroslava Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: 0960|423 371

Oddelenie beletrie

V oddelení beletrie knižničný fond tvorí beletria a populárno-náučná literatúra. Čitateľ má v oddelení beletrie voľný prístup ku knižničnému fondu.

kontakt: Miroslava Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 0960|423 371

Študovňa, Menná a vecná katalogizácia noriem

Študovňa slúži na prezenčné štúdium časopisov a iných dokumentov z dôvodu ich nenahraditeľnej straty, poškodenia alebo z prevádzkových dôvodov (diplomové a dizertačné práce, bibliografické dokumenty, informačné pramene na CD-ROM, dokumenty z príručného skladu študovne, firemná literatúra a pod.). Čitatelia môžu v študovni využívať výpočtovú techniku.

kontakt: Soňa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 0960|423372

Rešeršné služby

Akademická knižnica poskytuje rešeršné služby zamestnancom a študentom denného štúdia AOS. Študentom poskytuje AK rešeršné služby formou poradenstva pri vyhľadávaní informácií v databázach AK a elektronických informačných zdrojoch. Rozsah a termín rešeršných služieb určuje AK podľa svojich prevádzkových možností.

kontakt: Soňa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 0960|423372

Sprístupňovanie E-zdrojov

Akademická knižnica poskytuje svojim používateľom konzultačné služby k e-zdrojom formou poradenstva a prístup do databázových kolekcií v rámci AOS.

kontakt: Mgr. Miloš Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 0960|423375

Internetové služby

Akademická knižnica poskytuje svojim používateľom prístup na Internet, formou využitia PC v študovni, alebo pripojením sa na wi-fi prístupový bod.

kontakt: Mgr. Miloš Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 0960|423375

Evidencia publikačnej činnosti, Bibliografická registrácia publikačnej činnosti, CREPČ, Menná a vecná katalogizácia záverečných a kvalifikačných prác

Akademická knižnica registruje a vykazuje publikačnú činnosť vysokoškolským učiteľom, vedeckým pracovníkom zaradeným na pracovisko v rámci pracovnej zmluvy na ustanovený týždenný pracovný čas, študentom v dennej forme doktorandského štúdia Akadémie ozbrojených síl a pre potreby habilitačného konania a konania na vymenúvanie za profesora uchádzačom o vedecko-pedagogický titul z externého prostredia (z iného štátu), ktorí nie sú s vysokou školou v pracovno-právnom vzťahu. Zasiela údaje za AOS do CREPČ (Centrálny register evidencie publikačnej činnosti). Eviduje a katalogizuje záverečné a kvalifikačné práce.

kontakt: Erika Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 0960|423380

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline