Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a poradensko-vzdelávacím pracoviskom s celoškolskou pôsobnosťou v podriadenosti prorektora pre vedu.

Sídlo: Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo v Zozname knižníc SR: 3998/2000-400/0032

Webové sídlo: http://ak.aos.sk

Rozloha knižnice: 1 440 m2   
Požičovňa, študovňa, oddelenie beletrie, depozitné a kancelárske priestory.

Vízia:
Byť modernou knižnicou 21. storočia, kde sa dobre pracuje, študuje a oddychuje.

Poslanie:
Hlavným poslaním akademickej knižnice je prostredníctvom knižnično-informačných služieb zabezpečovať slobodný prístup k informáciám, budovať, ochraňovať a sprístupňovať knižničné fondy, a tým uspokojovať vedecko-výskumné a vzdelávacie potreby svojich čitateľov a používateľov a napomáhať ich celoživotnému vzdelávaniu.

Cieľ:
Informačné zabezpečenie vysokoškolského vzdelávania vo všetkých stupňoch, ďalšieho kariérneho vzdelávania a výcviku, celoživotného vzdelávania, vedy a výskumu na podporu kvalitného, medzinárodne porovnateľného vzdelania v oblasti obrany a vojenstva budúcich dôstojníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Vytváranie pozitívnej atmosféry v rámci kultúry školy založené na humanistickom prístupe.

Akademická knižnica patrí do organizačnej štruktúry rezortnej vysokej školy. Svoje služby poskytuje predovšetkým študentom, vysokoškolským pedagógom a zamestnancom Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (AOS). Knižničný fond sprístupňuje i ostatnej verejnosti a zmluvným partnerom AOS za podmienok, ktoré sú stanovené v Knižničnom a výpožičnom poriadku AOS.

Úlohy:
Budovanie, ochrana a vyraďovanie knižničného fondu
Evidencia publikačnej činnosti AOS
Poskytovanie knižnično-informačných služieb
Odborné činnosti akademickej knižnice /akvizícia, katalogizácia, bibliografická registrácia záverečných prác, článková bibliografia, prideľovanie DOI digitálnym objektom, apod./

Členstvo AK v združeniach:
- Pro Scientia (2004 – 2010)
- Združenie Konzorcia KIS 3G (2005 – 2024)
- Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (2006 -)
- Slovenská asociácia knižníc (2013 -)
- AOS členom registračnej agentúry Crossref od roku 2021.

Knižničný fond: 134 135 knižničných jednotiek (k 31.12.2023)
Odborná literatúra, konferenčné zborníky, brožúry, záverečné a kvalifikačné práce, beletria, elektronické knihy, audiovizuálny fond, špeciálny fond (normy, mapy, výskumné správy, autoreferáty kvalifikačných prác) a časopisecký fond.

Zamestnanci

História AK

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline