Nekategorizované

Adresa:

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Akademická knižnica
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1


Vedúca akademickej knižnice

Mgr. Mária Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 0960|423777


Výpožičné, poradenské, konzultačné služby, beletria, MVS

Erika Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 0960|423371


Evidencia a katalogizácia knižničného fondu, študovňa, analytický popis článkov seriálov, rešeršné služby

Beáta Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 0960|423206


Akvizícia, objednávky IP, spracovanie faktúr, evidencia a katalogizácia noriem

Soňa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 0960|423372


Bibliografická registrácia publikačnej činnosti, CREPČ, evidencia a katalogizácia záverečných a kvalifikačných prác

Ľubica Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 0960|423380


Systémový knihovník, správca počítačovej siete, MTZ, sprístupňovanie elektronických databáz, analytický popis článkov seriálov

Mgr. Miloš Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 0960|423375

Knižnice

Štátne vysoké školy

Verejné vysoké školy

Súkromné vysoké školy

Zahraničné linky

Akvizícia, normy

Akademická knižnica kompletne zabezpečuje doplňovanie knižničného fondu. Doplňovanie fondu realizuje kúpou, darmi a recipročnou výmenou. Spracováva požiadavky pracovísk na nákup informačných dokumentov. Eviduje, katalogizuje a sleduje platnosť Slovenských technických noriem (STN). Poskytuje k nim poradenské a konzultačné služby.

kontakt: Soňa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 0960|423372

Katalogizácia a evidencia IP

Akademická knižnica katalogizuje a eviduje informačné pramene (monografie, učebnice, kvalifikačné práce, CD-ROM,)  v automatizovanom knižničnom informačnom systéme VIRTUA tvorbou komplexného záznamu podľa medzinárodných noriem a štandardov pre vysokoškolských pracovníkov, študentov.

kontakt: Beáta Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 0960|423 264

Požičovňa

Zamestnanci, ktorí pracujú v priestoroch výpožičiek, zodpovedajú za absenčné vypožičiavanie dokumentov, ich urgencie a rezervácie. Poskytujú poradenské a konzultačné služby pri vyhľadávaní dokumentov v katalógoch knižnice a zodpovedajú za údržbu a ochranu knižničného fondu.

kontakt: Erika Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: 0960|423371

Medziknižničná výpožičná služba (MVS)

MVS sa poskytuje vysokoškolským učiteľom, vedeckým pracovníkom, ostatným zamestnancom AOS, študentom denného štúdia AOS. Prostredníctvom MVS sa čitateľovi sprostredkuje vypožičanie dokumentu, ktorý sa nenachádza vo fonde AK, z inej knižnice SR, pripadne medzinárodnou MVS. MVS je možné objednať v požičovni akademickej knižnice u Eriky Baráthovej.Knižnica poskytuje MVS z vlastného fondu iným knižniciam. Táto služba je bezplatná. Prostredníctvom MVS môže knižnica tiež poskytnúť fotokópiu článkov z časopisov, prípadne časti monografií. Fotokópie môžu byť dodávané aj elektronicky.

kontakt: Erika Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: 0960|423371

Oddelenie beletrie

V oddelení beletrie knižničný fond tvorí beletria a populárno-náučná literatúra. Čitateľ má v oddelení beletrie voľný prístup ku knižničnému fondu.

kontakt: Erika Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 0960|423371

Študovňa

Študovňa slúži na prezenčné štúdium časopisov a iných dokumentov z dôvodu ich nenahraditeľnej straty, poškodenia alebo z prevádzkových dôvodov (diplomové a dizertačné práce, bibliografické dokumenty, informačné pramene na CD-ROM, dokumenty z príručného skladu študovne, firemná literatúra a pod.). Čitatelia môžu v študovni využívať výpočtovú techniku.

kontakt: Beáta Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 0960|423206

Rešeršné služby

Akademická knižnica poskytuje rešeršné služby zamestnancom a študentom denného štúdia AOS. Študentom poskytuje AK rešeršné služby formou poradenstva pri vyhľadávaní informácií v databázach AK a elektronických informačných zdrojoch. Rozsah a termín rešeršných služieb určuje AK podľa svojich prevádzkových možností.

kontakt: Beata Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 0960|423206

Sprístupňovanie E-zdrojov

Akademická knižnica poskytuje svojim používateľom konzultačné služby k e-zdrojom formou poradenstva a prístup do databázových kolekcií v rámci AOS.

kontakt: Mgr. Miloš Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 0960|423375

Internetové služby

Akademická knižnica poskytuje svojim používateľom prístup na Internet, formou využitia PC v študovni, alebo pripojením sa na wi-fi prístupový bod.

kontakt: Mgr. Miloš Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 0960|423375

Bibliografická registrácia publikačnej činnosti, CREPČ, evidencia a katalogizácia záverečných a kvalifikačných prác

Akademická knižnica registruje a vykazuje publikačnú činnosť vysokoškolským učiteľom, vedeckým pracovníkom zaradeným na pracovisko v rámci pracovnej zmluvy na ustanovený týždenný pracovný čas, študentom v dennej forme doktorandského štúdia Akadémie ozbrojených síl a pre potreby habilitačného konania a konania na vymenúvanie za profesora uchádzačom o vedecko-pedagogický titul z externého prostredia (z iného štátu), ktorí nie sú s vysokou školou v pracovno-právnom vzťahu. Zasiela údaje za AOS do CREPČ (Centrálny register evidencie publikačnej činnosti). Eviduje a katalogizuje záverečné a kvalifikačné práce.

kontakt: Ľubica Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 0960|423380

 

Hlavným poslaním akademickej knižnice je knižnično informačné zabezpečnie činností v oblasti vzdelávania, vedy a techniky. V rámci svojho zamerania:

 

  • je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom Akadémie ozbrojených síl
  • uchováva a bibliograficky registruje kvalifikačné práce
  • je pracoviskom bibliografickej registrácie publikačnej činnosti učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorantov
  • poskytuje knižnično-informačné služby najmä učiteľom, vedeckým pracovníkom, doktorantom a študentom
  • poskytuje knižnično-informačné služby verejnosti za podmienok určených rektorom Akadémie ozbrojených síl
  • zúčastňuje sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňnovaní súborných katalógov knižníc.