fpu2

Oddelenie beletrie je dlhodobo neoddeliteľnou súčasťou Akademickej knižnice Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Skladba knižničného fondu sa zameriava na naplnenie kultúrno-spoločenskej potreby čitateľov čítať krásnu a populárno-náučnú literatúru. Akvizičná činnosť akademickej knižnice sa orientuje predovšetkým na odbornú a študijnú literatúru. V posledných rokoch sa však knižnici podarilo rozšíriť a aktualizovať aj knižnú ponuku beletrie vďaka projektom a dotáciám z Fondu na podporu umenia. Tohtoročný projekt č. 22-514-04949: Obnova zlatého literárneho fondu a doplnenie knižničného fondu v oddelení beletrie Akadémie ozbrojených síl,

pri ktorom FPU rozhodol o pridelení dotácie na nákup knižničného fondu a predplatného časopisov vo výške 1500,00 Eur s vlastným spolufinancovaním vo výške 170,00 Eur, si kladie za cieľ získať minimálne 69 knižničných jednotiek beletrie rôzneho druhu (poézia, slovenská a svetová próza) a rôznych žánrov. Pokračovanie v troch tituloch predplatného periodík (Fraktál, Príbehy 20. storočia, Rozum) je podmienené účasťou FPU. Akademická knižnica ďakuje FPU za možnosť uskutočniť projekt obnovy a doplnenia knižničného fondu v oddelení beletrie AOS v období od 1. 7. 2022 do 30.6. 2023. Propagácia projektu je zabezpečená vizuálne v priestoroch knižnice, mediálne prostredníctvom článkov v časopise Akademik, na webovom sídle akademickej knižnice a každá kniha bude označená pečiatkou s logom FPU a textom: : „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.“ Oddelenie beletrie v akademickej knižnici prispieva k pozitívnej kultúre školy a vytvorený priestor oddychovej zóny sa stáva viac a viac príťažlivým miestom pre študentov. Akademická knižnica si váži opätovnú podporu FPU a dúfa, že obnova titulov zlatého literárneho fondu a nové knihy v oddelení beletrie opäť pritiahnu viac čitateľov.

Text: Mgr. Mária Mestická

Odd.beletrieIMG 20220701 100430IMG 20220701 100951

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline