„Ťarcha vojenskej obrany povstaleckého územia bola jednoznačne na pleciach armády. Prvá československá armáda na Slovensku bola najpočetnejšou a najdôležitejšou ozbrojenou silou Povstania. V prvých dňoch SNP bojovalo v jej radoch 18 000 vojakov a dôstojníkov. Po prvej mobilizácii (5. septembra) dosiahla početný stav 47 000 mužov a po druhej mobilizácii 26. septembra 60 000 mužov. Jej hlavným veliteľom bol gen. Ján Golian a od 7. októbra 1944 gen. Rudolf Viest. Armáda sa spolu s 18 000 partizánmi stala súčasťou československej brannej moci a spojeneckých vojsk protihitlerovskej koalície. Nositeľom ozbrojeného boja v SNP boli povstalecké ozbrojené sily, armáda, partizáni, žandárstvo, finančná stráž a milície. Ich spoločné bojové akcie koordinovala od 12. septembra Rada na obranu Slovenska a od 16. septembra 1944 aj Hlavný štáb partizánskych oddielov na Slovensku.“ (STANISLAV, J. a S. MIČEV, 2018, s. 100)

výber literatúry z knižničného fondu AK k 77. výročiu SNP (.pdf 106 kB )

Citácia:
STANISLAV, Ján a Stanislav MIČEV. Odkaz slobody. Bedeker o protifašistickom odboji a Slovenskom národnom povstaní. Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2018. 111 s. ISBN 978-80-89514-55-7.