Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z. z. z 5.12.2020 – O centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (ďalej len "vyhláška"): https://www.minedu.sk/zakon-a-vyhlaska/

MŠVVaŠ SR informuje , že pri evidencii a kategorizácii výstupu publikačnej činnosti, výstupu umeleckej činnosti, ohlasu na výstup publikačnej činnosti a ohlasu na výstup umeleckej činnosti sa do 31.1.2022 postupuje podľa predpisov účinných do 31.12.2020; takto vykonaná evidencia a kategorizácia a jej verifikácia ostávajú od 1.2.2022 nedotknuté.

MŠVVaŠ SR verí, že nová vyhláška zjednoduší proces evidencie publikačných a umeleckých výstupov na úrovni akademických knižníc a zefektívni celý proces verifikácie realizovaný prevádzkovateľom CREPČ a CREUČ, ktorým je Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR).