fpu2

Vyhodnotenie projektu č. 20-514-04092

V roku 2020 sa Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) usilovala o získanie dotácie z podprogramu 5.1.4 Akvizícia knižníc Fondu na podporu umenia (FPU) na nákup odbornej a beletristickej literatúry prostredníctvom akademickej knižnice. Na základe odporúčania odbornej komisie FPU a rozhodnutia riaditeľa FPU bola AOS pridelená podpora v rámci projektu č. 20-514-04092 v sume 8 000,00 Eur bez spolufinancovania. Skupinu rozpočtových položiek predstavovali: nákup knižničného fondu v sume 7 925,00 Eur (99,06 %) a náklady na predplatné periodických publikácií 75,00 Eur (0,94 %). Predpokladaný minimálny počet výstupov projektu bol stanovený na 260 knižničných jednotiek a 3 tituly periodických časopisov.

Viac informácií v prílohe (.pdf 5,24 MB).

Obsah:

Vyhodnotenie projektu
Zoznam zakúpených titulov
Fotogaléria

Text: Mgr. Mária Mestická