fpu2

V jarných mesiacoch tohto roku sa Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl opäť uchádzala o dotáciu z Fondu na podporu umenia (ďalej „FPU“) v rámci podprogramu 5.1.4 Akvizícia knižníc. A uspela so svojím projektom č.20-514-04092 „Doplňovanie knižničného fondu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika“. Na základe rozhodnutia komisie a riaditeľa FPU a podpísanej Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov medzi FPU a Akadémiou ozbrojených síl v novembri 2020, bude môcť akademická knižnica doplňovať knižničný fond Akadémie ozbrojených síl v celkovej hodnote 8 000,00 Eur bez spolufinancovania.

Akademická knižnica použije finančnú dotáciu FPU na rozšírenie ponuky svojho knižničného fondu o knihy vydané s podporou FPU, odborné publikácie z rôznych oblastí a bude pokračovať v predplatnom periodík Literárny týždenník, Fraktál a Príbehy 20. storočia. Prínosom celého projektu bude obohatený knižničný fond Akadémie ozbrojených síl, skvalitnenie poskytovaných knižnično-informačných služieb, lepšie uspokojovanie vzdelávacích, vedecko-výskumných a kultúrnych potrieb čitateľov, zvýšenie návštevnosti a záujmu o knižnicu. Informácie o knižných novinkách zakúpených vďaka dotácii FPU budú zverejnené na webovej stránke akademickej knižnice ak.aos.sk. Každá knižničná jednotka bude označená pečiatkou s logom FPU a textom „Akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“. V Týždni slovenských knižníc 2021 uskutoční výstavu nových titulov nadobudnutých z dotácie FPU, ktoré doplnia a rozšíria ponuku literatúry k štúdiu i relaxu.

Mgr. Mária MESTICKÁ, vedúca akademickej knižnice