Prírastky do fondu akademickej knižnice za mesiac november 2020.

Základný fond

lmaoskZF 35331
Vukobratovich, Daniel
Fundamentals of Optomechanics

lmaoskZF 35332
Handbook of Optical and Laser Scanning

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Knihy vyčlenené pre potreby spracovania vedeckej úlohy. Knihy nie je možné vypožičať.

lmaoskZF 35321
Rinas, Karsten, 1969-
Deutsch für Detektive Kriminalgeschichten zum Selberlösen = Němčina pro detektivy : detektivní příběhy s hádankou

lmaoskZF 35322
Harris, Sabrina D.
Edgar Allan Poe: Slávne poviedky = The Famous Stories

lmaoskZF 35323
Melville, Herman, 1819-1891
Moby Dick = Bílá velryba : dvojjazyčná anglicko-česká kniha pro mírně pokročilé

lmaoskZF 35324
Pedroni, Volnei A.
Circuit design with VHDL

lmaoskZF 35325
Parisi, Alessandro
Hands-On Artificial Intelligence for Cybersecurity Implement smart AI systems for preventing cyber attacks and detecting threats and network anomalies

lmaoskZF 35326
The International Institute for Strategic Studies (Londýn, Veľká Británia)
Armed Conflict Survey 2020 The worldwide review of political, military and humanitarian trends in current conflicts The International Institute for Strategic Studies

lmaoskZF 35327
Lakoff, George, 1941-
Women, Fire, and Dangerous Things What Categories Reveal about the Mind

lmaoskZF 35328
Baier, Gabi
Deutsch Prüfungstraining [Medienkombination] Goethe-Zertifikat C1 [Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP)]

lmaoskZF 35329
Bentley, Colin
Základy metódy projektového riadenia PRINCE2®

lmaoskZF 35329
Bentley, Colin
Základy metódy projektového riadenia PRINCE2®

lmaoskZF 35330
Schwaber, Ken
Agile project management with Scrum

lmaoskZF 35333
Dörnyei, Zoltán, 1960-
Research methods in applied linguistics quantitative, qualitative, and mixed methodologies

lmaoskZF 35334
Litosseliti, Lia
Research Methods in Linguistics

lmaoskZF 35335
Wray, Alison, 1960-
Projects in Linguistics and Language Studies A Practical Guide to Researching Language

lmaoskZF 35336
Rose, Heath
Data Collection Research Methods in Applied Linguistics

lmaoskZF 35337
AXELOS Limited
ITIL Service Operation

lmaoskZF 35338
AXELOS Limited
ITIL® Foundation

lmaoskZF 35339
McNeilly, Mark R.
Mistr Sun & umění obchodu jak správně použít principy Umění války v podnikání

lmaoskZF 35340
Epperson, Ralph, 1937-
Nový světový řád

STN EN 50498: 2011 (33 3422)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC).
(Norma je v študovni aj v elektronickej podobe)

STN EN 61000-4-3/A2: 2011 (33 3432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Časť 4-3 Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti proti vyžarovanému vysokofrekvenčnému elektromagnetickému poľu. Zmena A2
(Norma je v študovni aj v elektronickej podobe)

STN EN 61000-4-3: 2007 (33 3432),
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Časť 4-3 Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti proti vyžarovanému vysokofrekvenčnému elektromagnetickému poľu

STN EN 62479: 2011 (36 7933)
Posudzovanie zhody nízkovýkonových elektronických a elektrických zariadení so základnými obmedzeniami z hľadiska expozície osôb elektromagnetickými poliami (10 MHz až 300 GHz)

Diplomové práce

lmaoskDIPLOM 3747
Kelčík, Kristián, voj.
Decentralizované obstarávanie v podmienkach útvarov a zariadení Ozbrojených síl SR diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3748
Chachulová, Lucia, voj.
Logistické služby v OS SR diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3749
Húska, Marek, voj.
Možnosti skvalitnenia prípravy personálu OS SR pred nasadením do operácií medzinárodného krízového manažmentu v podmienkach Výcvikovej jednotky vojenských misií diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3750
Hovančík, Peter, voj.
Plnenie palebných úloh delostreleckými jednotkami (NSRP) diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3751
Holický, Tibor, voj.
Nasadenie úlohového zoskupenia SLOVCON v rámci predsunutej prítomnosti NATO v Lotyšsku diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3752
Beňa, Jakub
Rozvoj spôsobilosti personálu OS SR pri vykonávaní vojenských aktivít v priestoroch kontaminovaných výbušnými hrozbami diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3753
Borák, Július
Nové prostriedky delostreleckého prieskumu a ich využitie pri plnení úloh delostreleckého prieskumu diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3754
Botoš, Alexander voj.
Arktický región ako nová bezpečnostná výzva a oblasť možných strategických záujmov diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3755
Fabo, Štefan
Použitie mínometných jednotiek v mechanizovanom prápore diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3756
Fogaš, Tomáš
Vojenské aktivity Turecka a ich dopady na bezpečnosť krajín Aliancie diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3757
Hatiar, Filip
Simulácia boja v zastavaných priestoroch diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3758
Rýs, Zdenko, voj.
Možnosti použitia horských jednotiek v podmienkach OS SR diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3759
Szabó, Teodor, voj.
Vojny v Afganistane a vo Vietname diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3760
Vincúr, Milan, voj.
Príspevok ženijného dôstojníka pri analýze úlohy v rámci vojenského plánovacieho a rozhodovacieho procesu manévrového práporu diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3761
Vlčáková, Lucia, voj.
Psychologická príprava športovca vo Vojenskom športovom centre Dukla Banská Bystrica diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3762
Princzová, Frederika, voj.
Vojenská doprava ako integrálna súčasť národného krízového manažmentu diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3763
Papšová, Monika
Backsourcing služby stravovania v OS SR diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3764
Mahút, Filip, voj.
Príprava a plánovanie taktického cvičenia s bojovou streľbou, vyvedenie mechanizovanej jednotky do výcvikového priestoru s využitím metód projektového riadenia diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3765
Križák, Štefan, voj.
Plnenie palebných úloh raketometnou batériou po úplnej príprave diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3766
Kolarčík, Matej voj.
Sociálno-psychologické aspekty zahraničných misií diplomová práca

lmaoskDIPLOM 3767
Roš, Martin, voj.
Pôsobenie OS SR v eFP NATO diplomová práca

Doktorandské práce

lmaoskDrDIZ 119
Marchevka, Martin
Zabezpečenie výšky a rozloženia zásob v Ozbrojených silách Slovenskej republiky v krízových situáciách a operáciách medzinárodného krízového manažmentu dizertačná práca

lmaoskDrDIZ 120
Poljakovič, Peter
Geografické aspekty imigrácie v európskom priestore a ich možný dopad na národnú a medzinárodnú bezpečnosť dizertačná práca

lmaoskDrDIZ 121
Palaščáková, Lenka, 1989-
Právne aspekty realizácie bojových športov a umení v rámci zručností sebaobrany príslušníkov OS SR dizertačná práca

lmaoskDrDIZ 122
Hanko, Milan Ing.
Predikcia vývoja vybraných strategických faktorov operačného prostredia dizertačná práca

Autoreferáty

lmaoskDrDIZ/AUT 304
Marek, Ján Ing.
Model motivujúceho plánovania v rámci manažmentu ľudských zdrojov s akcentm na rozvoj ľudského potenciálu autoreferát dizertačnej práce na získanie akademickej hodnosti philosophiae doctor "PhD."

Normy

ČSN 01 4682*
Ozubené převody čelní lícování
(Norma je v študovni aj v elektronickej podobe)