Vedecké monografie, VŠ učebnice, skriptá a učebné texty, výskumné správy, odborné knižné publikácie, dizertačné a habilitačné práce, prehľadové práce, odborné preklady publikácií, elektronicky publikované práce ako celky s hromadným prístupom.

Polia označené * sú povinné.

PODKLADY PRE EPČ NAHRAJTE VO FORMÁTE PDF (NÁZOV SÚBORU BEZ DIAKRITIKY) V SPODNEJ ČASTI FORMULÁRA

Pre publikácie AAA, AAB je potrebné pripojiť plný text publikácie v elektronickej podobe.

Ostatné publikácie: titulný list publikácie (líce aj rub), tiráž, obsah, úvod, predslov, záver a doslov (ak sú v dokumente), úplný zoznam použitej literatúry (ak je zoznam použitej literatúry uvedený podľa kapitol, predkladá autor kópie prvých troch kapitol), dokumentáciu o recenznom konaní (ak nie sú uvedení recenzenti vo vedeckej monografii vydanej v zahraničnom vydavateľstve)